Rabu, 23 Desember 2009

Wednesday's Whedonism

-- Mal Reynolds (Nathan Fillion), 'Firefly'

Tidak ada komentar:

Posting Komentar